Despre Moldova

This text will be replaced

Monitorizarea RM în cadrul Consiliului Europei

În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE): Avizul nr. 188 al APCE stipulează angajamentele RM asumate la momentul aderării la CoE. Printre acestea figurează ratificarea unui şir de tratate (Protocoalele adiţionale la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia-cadru cu privire la minorităţile naţionale, Carta europeană a autonomiei locale, Carta Socială Europeană ş.a.) şi întreprinderea măsurilor în vederea reformării sistemului judecătoresc, reorganizării procuraturii, transferului izolatoarelor de detenţie preventivă de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei, garantarea libertăţii religioase etc.

Implementarea angajamentelor asumate este evaluată de co-raportorii APCE pentru RM (la momentul actual - dl Jonasson Ogmundur (Islanda, GUE) și dna Valentina Leskaj (Albania, SOC) şi examinată în cadrul Comisiei de monitorizare a APCE.

Totodată, la 24 aprilie 2015, a fost făcută publică decizia Comisiei de monitorizare a APCE de a crea o sub-comisie ad-hoc privind conflictele dintre statele membre. Zonele care cad sub incidenţa acestei structuri sunt: regiunea transnistreană, Osetia de Sud, Abhazia, Ciprul de Nord, Crimeea şi, pe parcursul eventualelor evoluţii, estul Ucrainei.

Mandatul acesteia nu constă în oferirea unei alternative la mecanismele diplomatice şi politice deja stabilite pentru soluţionarea conflictelor, dar exploatarea modalităţilor de implementare a obligaţiilor şi angajamentelor asumate în cadrul CoE, în special prin monitorizarea situației drepturilor omului. Drept urmare, la prima reuniune a sub-comisiei (21 septembrie 2015), discuțiile s-au axat pe abordarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean.

Planul de Acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei, conceput drept foaie de parcurs în vederea trecerii la etapa de post-monitorizare în relaţie cu CoE, a fost aprobat de Guvern şi adoptat prin Hotărârea Parlamentului din 12 iulie 2012.

În cadrul Congresului Autorităților Locale şi Regionale din Europa (CALRE), RM este angajată să consolideze democrația locală și implementeze programele pentru facilitarea procesului de descentralizare şi autoguvernare. În context, Guvernul RM a realizat un șir acțiuni pe segmentul descentralizării și consolidării autonomiei locale, fiind depășite consecvent mai multe etape, precum: conceptualizarea reformei, stabilirea cadrului instituțional și trecerea nemijlocită la acțiunile sectoriale.

Totodată, în procesul demarării procedurii de post-monitorizare a RM de către CALRE, la 7 iulie 2016 a fost semnată Foia de parcurs privind democrația locală. Documentul reprezintă o analiză complexă a stadiului implementării Recomandărilor Congresului 322 (2012) și indică asupra recomandărilor specifice.”

Alte organe convenţionale de monitorizare: acestea sunt instituite în baza diferitor convenţii ale Consiliului Europei şi se referă la anumite drepturi. Spre ex.: Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor inumane sau degradante (CPT), Comisia Europeană contra Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), Comitetul Consultativ al Convenţiei-cadru cu privire la minorităţile naţionale, Grupul de experţi pentru combaterea traficului de fiinţe umane (GRETA), Comitetul Părţilor la Convenţia CoE pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (T-ES) ş.a. Instrumentele de activitate ale acestora sunt: prezentarea rapoartelor de către state cu privire la implementarea prevederilor convenţiei respective, completarea chestionarelor elaborate de către aceste organe, vizite de documentare ale experţilor independenţi în ţările vizate ş.a.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md